Zamówienia realizowane są w godzinach 12-20 [zamówienia przyjmowane są do godziny 20].

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://ramenya.pl/

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem), określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez TAKUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ul. Strzeszyńska 61A, 60-479 Poznań, NIP 781-20-03-989, REGON 385006582, KRS 0000817358, za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną internetową ramenya.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa warunki i zasady świadczenia - w ramach prowadzonej sprzedaży - usług drogą elektroniczną.
2. Niezależnie od innych definicji wprowadzonych w treści Regulaminu, użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2) Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem, którego Klient ma możliwość utworzenia Konta Klienta;
3) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienie;
4) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym, posiadająca Konto Klienta w Sklepie Internetowym lub korzystająca z innych usług oferowanych przez Sprzedawcę w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego;
5) Konto Klienta – zindywidualizowany, przypisany dla Klienta panel w Sklepie Internetowym, oznaczony e-mailem wskazanym przez Klienta i zabezpieczony za pomocą hasła, umożliwiający dokonywanie Zamówień, przechowywanie informacji o złożonych Zamówieniach oraz edytowanie danych podanych przez Klienta;
6) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący Zamówienia w Sklepie Internetowym, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
7) Produkt – towar będący rzeczą ruchomą, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie;
8) Sprzedawca – TAKUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ul. Strzeszyńska 61A, 60-479 Poznań, NIP 781-20-03-989, REGON 385006582, KRS 00008173585, prowadzący pod domeną internetową ramenya.pl, telefon kontaktowy: +48 731 097 358; mail: ramenya.eshop@gmail.com
9) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, zawarta na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, przedstawionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Usługi świadczone w ramach Sklepu Internetowego

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta w ramach Sklepu Internetowego bezpłatne usługi, które stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) (zwane dalej zbiorczo: Usługami lub pojedynczo: Usługą), w szczególności:
1) Możliwość zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym a)Umowa o świadczenie usługi zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta domeny ramenya.pl, pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy.
2)Konto Klienta.
a) Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta. Klient może w każdym czasie żądać usunięcia Konta Klienta, wysyłając odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu, lub pisemnie na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z Konta Klienta i stanowi wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta.
b) W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym. W tym celu powinien wykonać następujące czynności: - W domenie Sklepu Internetowego, w prawym górnym rogu, wybrać zakładkę „Zarejestruj się”; - Po przekierowaniu do Formularza Rejestracyjnego, wypełnić poszczególne rubryki, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło; - Zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z nim przez Klienta i zaaprobowaniem postanowień w nim zawartych; - Po dokonaniu wyżej opisanych czynności należy wybrać polecenie „Zarejestruj się”, znajdujące się w dolnej części Formularza Rejestracyjnego; - Po dokonaniu wyżej opisanych czynności rejestracyjnych, Sprzedawca prześle do Klienta na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym, wiadomość mającą na celu weryfikację adresu e-mail wskazanego przez Klienta; - Po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości, o której mowa powyżej, Klient powinien otworzyć znajdujący się w niej link, co będzie jednoznaczne z potwierdzeniem wskazanego przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej.
c) Po utworzeniu Konta Klienta, Klient ma możliwość zalogowania się do niego, wybierając w domenie Sklepu Internetowego, w prawym górnym rogu, zakładkę „Zaloguj się”. W celu zalogowania do Konta Klienta, Klient powinien podać adres e-mail wskazany podczas rejestracji oraz hasło.
d) Po utworzeniu Konta Klienta, Klient ma możliwość edytowania i uzupełnienia swoich danych, danych do wysyłki oraz danych do faktury, takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, kraj.
3) Formularz Zamówienia.
a) Umowa o świadczenie usługi korzystania z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i jest zawierana na czas oznaczony. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia.
b) Sposób korzystania z Formularza Zamówienia i złożenia Zamówienia, został szczegółowo opisany w § 4 Regulaminu.

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Sprzedawca dołoży najwyższej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania przez Klienta z Usług, w tym składania Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób uniemożliwiający dostęp (w tym pozyskiwanie i modyfikowanie) osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu środków technicznych w postaci technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi oraz zapewniający jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Tym niemniej Sprzedawca oświadcza, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk.
2. Sprzedawca oświadcza, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje, w celu możliwości korzystania z oferowanych przez niego Usług w ramach funkcjonującego Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówienia, niezbędne jest spełnienie przez sprzęt oraz oprogramowanie Klienta następujących warunków technicznych:
1) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
2) Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki, m.in.: Chrome, FireFox, Internet Explorer
3) JavaScript oraz technologia Cookies;
4) Aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe)
5) W celu korzystania z Usługi prowadzenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia oraz usługi Newsletter, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Sprzedawca oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Klientowi zakazane jest dostarczanie w ramach korzystania z Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Sprzedawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody.
4. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Sprzedawcę Usług oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego (z wyłączeniem reklamacji z tytułu rękojmi zakupionego Produktu, która została opisana w §7 Regulaminu).
1) Reklamacja, o której mowa powyżej, może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu lub pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
2) Klient powinien zawrzeć w reklamacji opis problemu, w związku, z którego zaistnieniem składa reklamację.
3) Sprzedawca, rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji chyba, że Klient zastrzegł formę, w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte w domenie ramenya.pl, pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy, w tym przedstawione przez Sprzedawcę Produkty, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) (dalej jako: Kodeks Cywilny), a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Ceny zawarte w Sklepie Internetowym, zamieszczone przy danym Produkcie, stanowią ceny brutto i nie obejmują kosztów dostarczenia Produktu do Klienta.
4. Klient zostanie poinformowany o łącznej cenie zamawianego Produktu, wraz z opłatą za jego dostarczenie, po wskazaniu w Formularzu Zamówienia kraju zamówienia, kodu pocztowego miejscowości, do której Produkt ma zostać dostarczony oraz sposobu dostawy i płatności (krok opisany w § 4 ust. 5 pkt. 5 Regulaminu). Kwota do zapłaty, która wyświetli się po wykonaniu tych czynności, obejmuje wszelkie koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść, w związku z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Produktu.
5. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien w domenie Sklepu Internetowego wykonać następujące czynności:
1) Zaznaczyć rozmiar, kolor, a także inne elementy określające interesujący go Produkt, jeżeli istnieje możliwość ich wyboru, a następnie wybrać polecenie „Do koszyka”;
2) W prawym górnym rogu wybrać zakładkę „Koszyk”;
3) Po przekierowaniu do koszyka, wyświetli się podsumowanie dodanych do koszyka Produktów, ich ilości oraz cen Produktów, po czym należy wybrać polecenie „Zamawiam i płacę”;
4) Składanie Zamówienia można kontynuować logując się do „Konta Klienta” albo kontynuować jako „gość”, wybierając odpowiednio polecenie „Zaloguj” bądź „Kontynuuj jako gość”;
5) Po przekierowaniu do Formularza Zamówienia, należy wypełnić pola, takie jak: kraj dostawy, kod pocztowy, adres e-mail w przypadku kontynuowania jako „gość”, sposób dostawy oraz sposób płatności, po czym wyświetli się łączna cena do zapłaty, obejmująca cenę Produktu oraz koszt dostawy. Od tego momentu przy wszystkich dalszych czynnościach opisanych poniżej, Klient posiada podgląd informacji o łącznej cenie, którą zobowiązany będzie zapłacić. Następnie należy wybrać polecenie „Kontynuuj”;
6) Wypełnić pozostałe pola Formularza Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, telefon, ulica, numer domu oraz miasto, a w przypadku chęci otrzymania faktury VAT podać dane firmy niezbędne do jej wystawienia, takie jak nazwa firmy, NIP, ulica, numer domu oraz miasto;
7) Zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z nim przez Klienta i zaaprobowaniem postanowień w nim zawartych;
8) Po wykonaniu powyższych czynności, w celu złożenia Zamówienia należy wybrać polecenie „Kupuję i płacę”;
9) W przypadku wybrania płatności z góry za pomocą „płatności Shoplo” nastąpi przekierowanie na domenę internetową wybranego przez Klienta serwisu płatności internetowej, w którym należy dokonać płatności.
6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przekaże Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży (dalej jako: Umowa Sprzedaży).
7. Sprzedawca przekaże Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z jej warunkami.

§ 5 Płatność

1. Sprzedawca oferuje Klientowi następujące metody płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:
1) Płatność przelewem, za pośrednictwem systemu płatności Shoplo. W tytule płatności Klient powinien wskazać numer Zamówienia, przekazany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
2).Płatność kartą płatniczą.Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
2.
 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
2. Sprzedawca dostarczy Produkt na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia,
3. Sprzedawca realizuje dostawę na terenie Poznania w ograniczonym zakresie [granica administracyjna] w godzinach 12-20.
4. Zamówienie trafia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
-Zamówienia można składać do godziny 20.
5. Koszt dostawy- 5zł 

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, w oparciu o rękojmię, według zasad uregulowanych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.
4. W przypadku wystąpienia wady, uzasadniającej odpowiedzialność Sprzedawcy na podstawie rękojmi, Klient ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji.
5. Oświadczenie obejmujące reklamację Klient może złożyć w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu lub w formie pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
6. Klient zgłaszający reklamację zobowiązany jest dostarczyć Produkt dotknięty wadą na koszt Sprzedawcy, na adres do doręczeń wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji chyba, że Klient zastrzegł formę w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację.

§ 8 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. Klient ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad dostępu do tych procedur, Klient może m.in. zwrócić się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, organizacji konsumenckich takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, a także zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującą domeną internetową: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/... dostępna jest funkcjonująca na szczeblu unijnym, platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR).
3. Sprzedawca równocześnie oświadcza, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 ust. 12 Regulaminu (dalej jako: Odstąpienie od umowy).
2. Prawo Odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Konsument nie będzie zatem przykładowo uprawniony do Odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy zakupiony przez niego Produkt jest nieprefabrykowany, zostanie wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Konsument nie będzie uprawniony do Odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie Produkt personalizowany, dostosowany do Konsumenta i przez niego określony, czyniące Produkt niepowtarzalnym.
3. Bieg terminu do Odstąpienia od umowy, rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu do Klienta, a w przypadku umowy o świadczenie Usług, od dnia jej zawarcia.
4. Konsument może Odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
5. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć telefonicznie lub mailowo.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o Odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta.
8. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
11. Konsument nie ponosi kosztów rezygnacji z zamówienia, jeśli ta nastąpi przed wyruszeniem dostawcy. W przeciwnym wypadku Sprzedawca może odliczyć koszt transportu, jeśli rezygnacja została zgłoszona w trakcie trwania dostawy.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie świadczenia Usług oraz w związku ze składaniem Zamówienia i zawieraniem Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca.
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało zakres danych objętych Formularzem Rejestracyjnym, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b. Regulaminu, zakres danych możliwych do edytowania i uzupełnienia po utworzeniu Konta Klienta, wskazanych w § 2 ust. 2 pkt. ppkt d. Regulaminu oraz zakres danych objętych Formularzem Zamówienia, wskazanych w § 4 ust. 5 pkt. 5 i 6 Regulaminu.
3. Dane osobowe zebrane w trakcie trwania świadczenia Usług oraz w związku ze składanym Zamówieniem i zawieraną Umową Sprzedaży będą przetwarzane wyłącznie w celu ich realizacji, w szczególności w celu dostarczenia Produktu do Klienta oraz dokonania rozliczenia.
4. Podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym jak i Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek utworzenia Konta Klienta jak i złożenia Zamówienia i realizacji Umowy Sprzedaży.
5. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, do ich poprawiania, uzupełniania lub zmiany, bezpośrednio poprzez zalogowanie się do Konta Klienta, jak i kontaktując się w dowolnie wybrany sposób ze Sprzedawcą, przy wykorzystaniu jego danych określonych w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
6. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności Sprzedawca zapewnia, że formularze stosowane w Sklepie Internetowym są zabezpieczone przez protokół SSL i przechowywane na serwerze.
7. Uszczegółowienie zasad ochrony danych osobowych Klienta określono w Polityce Prywatności.

§ 11 Polityka Prywatności

1.Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1)dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5.W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
2)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
3)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
4)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla Klientów w domenie ramenya.pl, pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, a także w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, wskazanym w § 2 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu. Ponadto, w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Regulamin zostanie przekazany Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający jego odtworzenie.
2. Regulamin staje się wiążący dla Klienta z chwilą jego zaakceptowania, w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2 ppkt. b. lub § 4 ust. 5 pkt. 7 Regulaminu.
3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Sklepie Internetowym. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem jego wejściem w życie, za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e-mail, przekazując równocześnie nowy tekst Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, co będzie skutkowało rozwiązaniem zawartej umowy o świadczenie Usług. Do Umów Sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązujące.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r.Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów